Andhra/Telangana : 7042027666

Chennai : 7303890587, 9289143691

Chhattisgarh : 7303890590

Coldroom (North): 8448445701, 7303196612

Coldroom (South): 9319399771, 7303890585

Delhi/NCR : 8448759200, 7303890582

Goa : 7303196614

Gujarat : 7428947772

Assam/North-East : 9319391542, 9667795491

J & K / Himachal : 8448319200, 9319399772

Karnataka : 9289143696, 7303890588

Kerala : 9717664984

Maharashtra : 7303890586

Mumbai : 7303196614, 9319579748

Orissa : 7303890590, 9667795491

Punjab / Haryana : 8448319200, 9319399772

Rajasthan : 9560204991

UP : 7303196607

MP : 7303890582

Uttarakhand : 8448319200, 9319399772

West-Bengal/Bihar : 7303890590, 9289759363