Andhra/Telangana : 9319391543, 9930093078

Chennai : 7303890587

Chhattisgarh : 7303890590

Delhi/NCR : 8448759200, 7303890582

Delhi/NCR (Coldroom): 8448445701, 7303196612

Goa : 7303890586, 7303890583

Gujarat : 9319579748

Assam/North-East : 9319391542

J & K / Himachal : 8448319200, 9319399772

Karnataka : 7303890588

Kerala : 7303890587

Maharashtra : 7303890586

Mumbai : 7303196614

MP (Indore): 7428947772

MP (Bhopal): 9319399770

Orissa : 7303890590

Punjab / Haryana : 8448319200, 9319399772

Rajasthan : 9116116765

Telangana: 7042027666

UP : 7303196607

Uttarakhand : 8448319200, 9319399772

West-Bengal/Bihar : 7303890590